Agusia...

30 tekstów – auto­rem jest Agu­sia....

Myślałam, że nie ma nic trud­niej­sze­go niż po­dej­mo­wanie ważnych de­cyz­ji...my­liłam się, jakże ciężka jest bezradność... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 lipca 2011, 20:16

Słyszysz? Czy to szept? A może trze­pot skrzy­deł? Nie...to sze­lest spa­dających liści... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 października 2010, 21:25

A gdy­by tak za­pom­nieć o tym co złe... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 października 2010, 21:22

PO­KORA, OPA­NOWA­NIE - cechy uchodzące w dzi­siej­szym świecie za słabość, ale ileż siły trze­ba mieć, żeby je przejawiać... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 26 września 2010, 17:45

Na­leży tak zor­ga­nizo­wać czas, żeby każda chwi­la była ważna. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 15 lipca 2010, 19:07

Jakże często człowiek uśmie­cha się po pros­tu do swoich myśli. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 11 lipca 2010, 21:58

To, że ktoś pod­czas roz­mo­wy nie po­wie nam: "Nie mów ni­komu", to nie znaczy, że ma­my o da­nej spra­wie wszys­tkim rozpowiadać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 lipca 2010, 19:13

- Nie mam czasu.
- Prze­cież każdy ma go ty­le samo... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 8 lipca 2010, 10:42

Ludzie naj­większe żale i tros­ki uk­ry­wają przed innymi... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 lipca 2010, 12:28

Me ser­ce przepełnia...nadzieja... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 28 czerwca 2010, 15:15

Agusia...

Agusia...

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność