Agusia..., teksty z maja 2010 roku

4 teksty z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest Agu­sia....

Życie uczy nas optymizmu. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 maja 2010, 20:07

Po­myślmy jak się cie­szy­my, gdy ktoś oka­zuje zain­te­reso­wanie naszy­mi sprawami...
My również możemy być dla in­nych źródłem og­romnej ra­dości, jeśli tyl­ko szczerze in­te­resu­jemy się ich spra­wami, zarówno smut­ka­mi jak i radościami... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 9 maja 2010, 15:59

Ra­dość dru­giej oso­by jest naj­piękniej­szym podziękowaniem. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 8 maja 2010, 14:29

Bądźmy taką osobą, jaką zaw­sze chcieli­byśmy poznać. 

aforyzm dnia z 13 marca 2011 roku
zebrał 190 fiszek • 6 maja 2010, 14:19

Agusia...

Agusia...

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność