Agusia..., strona 3

30 tekstów – auto­rem jest Agu­sia....

Po­siąść umiejętność słucha­nia...Tyl­ko ty­le ..., a jed­nocześnie AŻ tyle... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 grudnia 2009, 12:39

Nie każdy jest wart naszych zwierzeń... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 23 grudnia 2009, 19:11

Każde cier­pienie kiedyś się kończy, za to nadzieja trwa wiecznie... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 21 grudnia 2009, 18:59

Gdy mówi­my, że chce­my o czymś za­pom­nieć, to znaczy, że nie możemy przes­tać o tym myśleć...

*usłyszane* 

myśl
zebrała 56 fiszek • 20 grudnia 2009, 16:39

Ka­tarzy­na Grocho­la w jed­nym z wy­wiadów powiedziała:

Za­miast zas­ta­nawiać się, co przez mężczyzn stra­ciłyśmy, le­piej myśleć, co im zaw­dzięczmay. (...) Mężczyźnie. który był dla mnie niedob­ry, zaw­dzięczam np. to, że już wiem, ja­kich mężczyzn nie wybierać. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 grudnia 2009, 15:43

Co to jest MIŁOŚĆ?

To spa­cer pod­czas bar­dzo drob­ne­go deszczu. Człowiek idzie i do­piero po pew­nym cza­sie orien­tu­je się, że przemókł do głębi...


*usłyszane* 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 grudnia 2009, 21:31

Mały chłopiec lu­bił chodzić do cyr­ku. Naj­bar­dziej po­dobał mu się nu­mer ze słoniem. To zwierzę odznaczało się wielką masą i og­romną siłą. Ale chłop­ca zadzi­wiało, dlacze­go słoń po występie zos­tał przy­wiąza­ny zwykłym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 grudnia 2009, 19:09

Człowiek, który się za­mar­twia, do­daje do wczo­raj­szych trosk dzi­siej­sze i jeszcze dokłada so­bie zmar­twienia, ja­kie przy­niesie jut­ro...To nap­rawdę ciężkie brzemię... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 grudnia 2009, 21:23

War­tość człowieka jest adek­watna do te­go, co chce on osiągnąć. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 9 grudnia 2009, 19:18

Prag­niemy więcej niż pot­rze­buje­my - i to po­wodu­je problemy... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 8 grudnia 2009, 22:42

Agusia...

Agusia...

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność